Klachten

Klachten

De omgang met onze cliënt is erg belangrijk. Daarom stellen we hoge eisen aan onze dienstverlening en aan onze medewerkers. Bent u hierover niet tevreden of mocht u zich op enigerlei wijze onheus behandeld voelen dan kunt u dit natuurlijk kenbaar maken. Ga eerst in gesprek met de persoon in kwestie. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met de directie. Deze zal in overleg met u en de medewerker een oplossing proberen te vinden. Mocht dit geen uitkomst bieden dan kunt u via brief of mail een formele klacht indienen. Dit kan via klachten@connectinghands.nl, of door een brief te sturen naar het hoofdkantoor van Connecting Hands. Onze klachtenfunctionaris behandelt vervolgens uw klacht op een zorgvuldige en objectieve wijze.

 

Binnen Connecting Hands is elke medewerker op de hoogte van de klachtenprocedure. Zo wordt elke klacht en/of opmerking behandeld als een potentieel verbeterpunt van onze dienst en/of werkwijze. Klachten worden altijd meegenomen in het kwartaaloverleg van het management.

 

Klachtenregeling

Indien u niet tevreden bent over de zorg die u wordt geboden of er zijn andere zaken in het contact met uw zorgaanbieder die volgens u anders en/ of beter kunnen, dan is het goed om daarover met uw zorgverlener of een vertegenwoordiger van de instelling te praten. Door met elkaar in gesprek te gaan, worden de meeste problemen vaak al opgelost.

 

Wanneer u er met elkaar niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de

onafhankelijke Audité klachtencommissie zorg.

 

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, dan kunt u zich overigens ook direct tot de klachtencommissie wenden.

 

Over Audité klachtencommissie zorg

Audité klachtencommissie zorg is de onafhankelijke klachtencommissie van Zorgbelang Drenthe. In de klachtencommissie zitten geen personen die op enigerlei wijze een belang hebben, dan wel betrokken zijn bij de organisatie waarover de klacht wordt ingediend.

 

Werkwijze indien klacht

Klachten moeten schriftelijk, ondertekend en voldoende gemotiveerd worden ingediend bij de klachtencommissie onder vermelding van naam en adres van de klager alsmede de redenen van de klacht. Het adres van de klachtencommissie luidt:

 

Audité klachtencommissie zorg

Annerweg 30

9471 KV te Zuidlaren

tel.: 050 72 71 500

E. secretaris@auditezorg.nl

W. www.auditezorg.nl

Vermeld op de envelop "vertrouwelijk". U ontvangt binnen een week bericht van ontvangst en nadere informatie over de procedure.

 

Voor vragen over de klachtenprocedure of over het klachtenreglement kunt u contact opnemen met Wilma de Jong-Hagting, ambtelijk secretaris Audité klachtencommissie zorg, tel. 050-72 71 500 of secretariaat@auditezorg.nl  

 

Het klachtenreglement, uitvoeringsreglement en werkwijze zijn te vinden op de website: www.auditezorg.nl